Thứ Bảy, 30/06/2018

03122324303301
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.351.516.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.346.780.450đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 490 500.000đ
Giải ba ○○○ 10725 50.000đ