JACKPOT 1 KỲ SAU:

44.500.277.100đ

JACKPOT 2 KỲ SAU:

4.168.189.800đ

Thứ Bảy, 25/05/2024

15223839435320

JACKPOT 1 44.500.277.100đ

JACKPOT 2 4.168.189.800đ

Số người trúng giải Jackpot 1

0

Số người trúng giải jackpot 2

0

JACKPOT KỲ SAU:

18.585.169.500đ

Chủ Nhật, 26/05/2024

040911141927

JACKPOT
18.585.169.500đ

Số người trúng giải Jackpot

0

Số người trúng giải nhất 10.000.000đ

27