Thứ Bảy, 27/04/2019

01112226335104
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
34,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 34.252.173.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.472.463.750đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 469 500.000đ
Giải ba ○○○ 9078 50.000đ