Thứ Ba, 23/05/2023

26273536475440
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.233.149.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.203.173.450đ
Giải nhất ○○○○○ 3 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 435 500.000đ
Giải ba ○○○ 9593 50.000đ