Thứ Bảy, 15/01/2022

20264146474818
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.394.271.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.176.451.550đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 473 500.000đ
Giải ba ○○○ 10831 50.000đ