Thứ Ba, 14/02/2023

01093337434523
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
35,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.534.625.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.614.958.400đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 531 500.000đ
Giải ba ○○○ 11859 50.000đ