Thứ Bảy, 12/10/2019

21394851535505
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
35,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.556.777.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.464.986.450đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 379 500.000đ
Giải ba ○○○ 7262 50.000đ