Thứ Bảy, 12/08/2017

06162032385134

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.666.199.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.629.577.750đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.666.199.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.629.577.750đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 330 500.000đ
Giải ba ○○○ 6598 50.000đ