Thứ Ba, 10/11/2020

02051939485306

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.119.658.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.967.142.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.119.658.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.967.142.900đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 500 500.000đ
Giải ba ○○○ 10395 50.000đ