Thứ Bảy, 08/08/2020

03122426364308
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.344.638.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 1.852.479.900đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 554 500.000đ
Giải ba ○○○ 9730 50.000đ