Thứ Bảy, 04/05/2019

01020317265350
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.166.078.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.907.342.000đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 502 500.000đ
Giải ba ○○○ 10088 50.000đ