Thứ Năm, 29/12/2022

548 542 ĐB
2TỶ
542 548 KK
400TR
536 025 NHẤT
30TR
234 948
383 561 NHÌ
10TR
164 411
294 627
958 674 073 086 BA
4TR
216 629 607 023
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N