Thứ Ba, 29/03/2022

289 734 ĐB
2TỶ
734 289 KK
400TR
946 775 NHẤT
30TR
475 667
501 959 NHÌ
10TR
955 272
720 892
425 214 892 535 BA
4TR
922 741 237 142
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N