Thứ Bảy, 29/01/2022

186 576 ĐB
2TỶ
576 186 KK
400TR
564 241 NHẤT
30TR
534 807
512 921 NHÌ
10TR
167 569
165 450
223 888 483 665 BA
4TR
623 321 933 468
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N