Thứ Năm, 28/10/2021

998 244 ĐB
2TỶ
244 998 KK
400TR
796 599 NHẤT
30TR
310 183
046 118 NHÌ
10TR
687 068
327 154
768 964 150 097 BA
4TR
204 336 404 194
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N