Thứ Năm, 28/07/2022

775 705 ĐB
2TỶ
705 775 KK
400TR
461 686 NHẤT
30TR
467 811
565 774 NHÌ
10TR
553 668
647 899
862 256 656 256 BA
4TR
481 999 758 041
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N