Thứ Ba, 28/06/2022

139 594 ĐB
2TỶ
594 139 KK
400TR
889 772 NHẤT
30TR
354 018
587 792 NHÌ
10TR
692 187
756 437
185 330 397 129 BA
4TR
008 692 073 229
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N