Thứ Năm, 28/04/2022

452 543 ĐB
2TỶ
543 452 KK
400TR
468 202 NHẤT
30TR
783 456
901 528 NHÌ
10TR
473 304
232 357
544 086 057 026 BA
4TR
534 637 994 246
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N