Thứ Ba, 27/12/2022

266 557 ĐB
2TỶ
557 266 KK
400TR
761 414 NHẤT
30TR
414 716
579 645 NHÌ
10TR
632 206
285 448
690 549 244 344 BA
4TR
611 849 735 702
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N