Thứ Bảy, 27/11/2021

319 822 ĐB
2TỶ
822 319 KK
400TR
956 232 NHẤT
30TR
329 794
030 915 NHÌ
10TR
270 251
014 006
229 946 021 323 BA
4TR
626 254 355 095
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N