Thứ Năm, 27/10/2022

593 035 ĐB
2TỶ
035 593 KK
400TR
278 767 NHẤT
30TR
619 053
792 217 NHÌ
10TR
171 820
183 871
256 980 977 624 BA
4TR
257 415 262 785
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N