Thứ Ba, 26/10/2021

164 042 ĐB
2TỶ
042 164 KK
400TR
487 921 NHẤT
30TR
590 236
342 880 NHÌ
10TR
105 458
602 738
108 973 246 081 BA
4TR
989 534 019 704
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N