Thứ Ba, 26/07/2022

831 005 ĐB
2TỶ
005 831 KK
400TR
944 315 NHẤT
30TR
700 661
340 353 NHÌ
10TR
815 144
098 023
105 701 864 744 BA
4TR
004 280 108 487
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N