Thứ Năm, 26/05/2022

779 286 ĐB
2TỶ
286 779 KK
400TR
711 356 NHẤT
30TR
030 080
728 381 NHÌ
10TR
969 849
695 141
077 869 297 885 BA
4TR
339 937 323 542
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N