Thứ Năm, 25/11/2021

019 602 ĐB
2TỶ
602 019 KK
400TR
177 854 NHẤT
30TR
553 589
231 082 NHÌ
10TR
236 425
164 171
611 412 223 885 BA
4TR
639 589 207 121
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N