Thứ Ba, 25/10/2022

769 700 ĐB
2TỶ
700 769 KK
400TR
277 387 NHẤT
30TR
575 963
712 328 NHÌ
10TR
446 106
185 342
726 624 636 894 BA
4TR
493 033 297 466
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N