Thứ Bảy, 25/06/2022

280 081 ĐB
2TỶ
081 280 KK
400TR
533 038 NHẤT
30TR
741 879
201 481 NHÌ
10TR
145 175
694 979
006 509 417 625 BA
4TR
388 079 218 178
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N