Thứ Ba, 24/05/2022

548 800 ĐB
2TỶ
800 548 KK
400TR
701 222 NHẤT
30TR
667 736
988 433 NHÌ
10TR
867 148
099 468
948 860 183 456 BA
4TR
829 155 582 531
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N