Thứ Ba, 23/11/2021

248 477 ĐB
2TỶ
477 248 KK
400TR
740 862 NHẤT
30TR
459 943
964 488 NHÌ
10TR
384 707
455 016
189 059 798 168 BA
4TR
079 666 067 134
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N