Thứ Bảy, 23/10/2021

841 363 ĐB
2TỶ
363 841 KK
400TR
543 562 NHẤT
30TR
797 573
621 160 NHÌ
10TR
658 965
173 668
645 124 241 475 BA
4TR
497 073 146 482
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N