Thứ Bảy, 23/09/2023

276 623 ĐB
2TỶ
623 276 KK
400TR
419 598 NHẤT
30TR
365 551
310 701 NHÌ
10TR
329 986
570 351
569 006 646 084 BA
4TR
373 132 356 385
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N