Thứ Năm, 23/09/2021

828 655 ĐB
2TỶ
655 828 KK
400TR
442 521 NHẤT
30TR
663 420
882 064 NHÌ
10TR
486 740
621 231
401 416 472 359 BA
4TR
040 576 156 888
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N