Thứ Bảy, 23/04/2022

544 515 ĐB
2TỶ
515 544 KK
400TR
469 349 NHẤT
30TR
525 364
689 056 NHÌ
10TR
854 056
334 852
219 763 161 438 BA
4TR
681 738 444 205
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N