Thứ Ba, 22/11/2022

165 923 ĐB
2TỶ
923 165 KK
400TR
009 828 NHẤT
30TR
840 785
508 182 NHÌ
10TR
866 356
738 276
635 866 606 366 BA
4TR
683 050 175 199
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N