Thứ Bảy, 22/10/2022

790 389 ĐB
2TỶ
389 790 KK
400TR
346 791 NHẤT
30TR
653 746
008 398 NHÌ
10TR
873 061
234 281
683 958 966 014 BA
4TR
028 996 887 624
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N