Thứ Bảy, 22/01/2022

159 771 ĐB
2TỶ
771 159 KK
400TR
435 682 NHẤT
30TR
063 597
027 095 NHÌ
10TR
145 954
312 484
299 427 229 129 BA
4TR
933 693 641 934
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N