Thứ Ba, 21/09/2021

961 570 ĐB
2TỶ
570 961 KK
400TR
988 496 NHẤT
30TR
491 628
669 916 NHÌ
10TR
341 377
446 293
471 583 763 305 BA
4TR
686 664 267 933
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N