Thứ Bảy, 21/05/2022

584 058 ĐB
2TỶ
058 584 KK
400TR
605 998 NHẤT
30TR
570 159
356 380 NHÌ
10TR
950 646
994 566
131 946 832 278 BA
4TR
615 413 420 388
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N