Thứ Năm, 21/04/2022

285 706 ĐB
2TỶ
706 285 KK
400TR
303 814 NHẤT
30TR
347 285
013 828 NHÌ
10TR
446 151
357 348
733 822 399 008 BA
4TR
040 409 006 524
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N