Thứ Ba, 20/09/2022

708 745 ĐB
2TỶ
745 708 KK
400TR
263 411 NHẤT
30TR
367 164
159 342 NHÌ
10TR
286 065
553 706
113 598 673 906 BA
4TR
799 405 710 594
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N