Thứ Ba, 19/10/2021

702 929 ĐB
2TỶ
929 702 KK
400TR
984 204 NHẤT
30TR
900 942
126 330 NHÌ
10TR
882 903
217 369
047 907 407 134 BA
4TR
332 059 434 123
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N