Thứ Ba, 19/07/2022

178 130 ĐB
2TỶ
130 178 KK
400TR
114 591 NHẤT
30TR
898 732
114 019 NHÌ
10TR
585 041
594 531
181 747 905 971 BA
4TR
329 669 262 367
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N