Thứ Ba, 19/04/2022

160 937 ĐB
2TỶ
937 160 KK
400TR
746 127 NHẤT
30TR
050 578
540 332 NHÌ
10TR
901 599
091 362
861 896 080 217 BA
4TR
340 636 984 367
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N