Thứ Năm, 19/01/2023

252 232 ĐB
2TỶ
232 252 KK
400TR
653 750 NHẤT
30TR
369 006
621 096 NHÌ
10TR
272 163
029 375
502 466 446 283 BA
4TR
496 761 446 118
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N