Thứ Ba, 18/07/2023

000 524 ĐB
2TỶ
524 000 KK
400TR
997 315 NHẤT
30TR
262 076
004 077 NHÌ
10TR
633 679
324 195
114 280 419 341 BA
4TR
406 720 095 124
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N