Thứ Bảy, 18/03/2023

278 163 ĐB
2TỶ
163 278 KK
400TR
536 411 NHẤT
30TR
224 794
231 521 NHÌ
10TR
320 818
736 758
081 281 923 058 BA
4TR
749 687 069 259
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N