Thứ Ba, 18/01/2022

895 505 ĐB
2TỶ
505 895 KK
400TR
515 226 NHẤT
30TR
252 690
865 652 NHÌ
10TR
873 766
411 001
821 547 203 469 BA
4TR
202 141 093 274
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N