Thứ Bảy, 17/12/2022

057 285 ĐB
2TỶ
285 057 KK
400TR
362 740 NHẤT
30TR
102 170
924 343 NHÌ
10TR
126 772
512 126
034 533 132 680 BA
4TR
117 632 855 312
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N