Thứ Năm, 17/11/2022

216 806 ĐB
2TỶ
806 216 KK
400TR
247 846 NHẤT
30TR
734 174
730 893 NHÌ
10TR
312 717
507 519
680 027 087 509 BA
4TR
985 299 108 033
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N