Thứ Bảy, 17/09/2022

071 245 ĐB
2TỶ
245 071 KK
400TR
577 636 NHẤT
30TR
837 201
397 608 NHÌ
10TR
803 927
952 346
975 243 899 032 BA
4TR
866 705 844 858
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N